landelijke / Gemeentelijke
OR-verkiezingen 2023

Gaan jullie in 2023 ook voor digitaal..??

Woensdag 15 maart 2023

Landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen 2023

Bij veel gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s worden OR-verkiezingen gelijktijdig gehouden. Voor de zittingstermijn 2023 – 2025 worden deze  verkiezingen op 15 maart 2023 gehouden. Om OR-en te ondersteunen, hebben wij het proces naar de verkiezingen toe, handzaam verdeeld in totaal 20 stappen.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kent geen voorschriften over het tijdspad van de verkiezingen en de daarbij behorende termijnen. Vaak wordt het voorbeeldreglement van de SER gebruikt waarin over een doorlooptijd van tenminste 13 weken wordt gesproken. Dit is echter een richtlijn, de ondernemingsraad is vrij om een eigen tijdspad en eigen termijnen in haar reglement op te nemen.

Draaiboek / stappenplan richting 15 maart 2023:

Klik onderstaand op de ‘+’ voor meer informatie. Genoemde weken betreffen een richtlijn, gestelde termijnen kunnen reglementair afwijken.

Uiterlijk 11 januari 2023 (nog 9 weken):

 

Is er al een OR? Dan is de OR zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. De OR kan ook een zogenaamde verkiezingscommissie instellen. In een kiescommissie kunnen ook niet-OR-leden zitting hebben.

Toets het OR-reglement aan de actuele wet- en regelgeving (zie website SER en de WOR op wetten.overheid.nl ).

Een volledig nieuw actueel reglement nodig? Kijk dan ook eens op or-reglement.nl.

Voorziet het reglement in digitale OR-verkiezingen? Zo niet, neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

LET OP: de WOR is per 1-1-2022 veranderd. Dit heeft ook gevolgen bij OR-verkiezingen:

Bepaal aan de hand van de lopende zittingsduur wanneer de verkiezingen kunnen plaatsvinden. Houd hiermee (uiteraard) rekening met vakantieperiodes, feestdagen en mogelijke perioden met extra werkdruk.

Digitale (online) verkiezingen maken het mogelijk om de ‘stembussen’ langere tijd open te houden zonder extra kosten. Zorg ervoor dat dit ook formeel mogelijk is, door het op te nemen in het OR-reglement.

Het organiseren van Online verkiezingen vraagt om faciliteiten. Al deze zaken kosten tijd. Denk hierbij aan een verkiezingscampagne, het werven van kandidaten, en de kosten van digitale verkiezingen.

Met een doelgerichte campagne kunt u kandidaten werven en/of kiezers warm laten lopen voor de verkiezingen. Een goede campagne resulteert veelal in een verhoogde opkomst bij de verkiezingen. OnlineORverkiezingen.nl kan u hierin ondersteunen met bijvoorbeeld (maatwerk) postermateriaal.

Bij iedere verkiezing dienen vakbonden te worden aangeschreven, zij hebben immers het zogenaamde recht van voordracht. Download hier een voorbeeldbrief (Word-bestand).

Zorg dat de vakorganisaties uiterlijk 1 februari 2023 zijn aangeschreven.

Voor 8 februari (nog 5 weken):

Een verkiezing begint met het oproepen van kandidaten voor de ondernemingsraad.  Wie zich kandidaat mag stellen is afhankelijk van het gestelde in de WOR en het OR-reglement.OnlineORverkiezingen.nl kan ook de werving van kandidaten digitaal verzorgen. Verkiesbare medewerkers ontvangen een persoonlijke e-mail met daarin uitleg én een knop naar een online kandidaatstellingsformulier.

Tot 22 februari (nog 3 weken):

Na sluiting van de kandidaatstellingstermijn, 6 weken voor de geplande verkiezingen, kan de totale kandidatenlijst worden opgesteld. Dit is dus een combinatie van de vakbondslijst en de zogenaamde vrije lijst.

De OR gaat na of de ingediende kandidatenlijsten voldoen aan de voorschriften in
de WOR en het OR-reglement.

Tot 1 maart (nog 2 weken):

Stel de lijst op met medewerkers die mogen kiezen. Wie mag kiezen is geregeld in het OR-reglement, doorgaans zijn dit de medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn op het moment van aanvang verkiezingen. Let op: per 1-1-2022 verandert de WOR op dit punt. De termijn van 6 maanden wordt teruggebracht naar 3 maanden. Lees hier meer over de nieuwe WOR.

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij OnlineORverkiezingen.nl. Indien u akkoord gaat met ons voorstel kunt u de offerte/opdracht bevestigen.

De kandidatenlijst bekend maken binnen de organisatie.

Zodra de definitieve kandidatenlijst bekend is, wordt ook duidelijk in welke kiesgroep(en) verkiezingen noodzakelijk zijn. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan zetels, zijn er geen verkiezingen nodig en kunt u de OR-verkiezing nog kosteloos bij ons annuleren.

Zodra bekend is dat OR-verkiezingen nodig zijn, kan offerte worden aangevraagd bij OnlineORverkiezingen.nl. 

Na bevestiging van de opdracht ontvangt u van OnlineORverkiezingen.nl een e-mail met daarin een link welke toegang geeft tot ons beveiligde portal voor het aanleveren van gegevens. U wordt stap voor stap in dit proces meegenomen.

In dit stadium dient ook ICT op de hoogte te worden gebracht van de aankomende digitale verkiezingen.

Alle benodigde informatie voor de verkiezing dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de verkiezing in de portal ingevoerd te zijn.

Tot 8 maart (nog 1 week):

Iedere belanghebbende kan binnen een week na de bekendmaking van de kandidatenlijst, bij de ondernemingsraad bezwaar maken op de lijst. De ondernemingsraad neemt een besluit over het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.

De verkiezing wordt volledig doorlopen als TEST en is identiek aan de definitieve verkiezing. Na de test worden de gegevens van de testpersonen gewist. In deze fase ontvangt u tevens de inloggegevens van onze zogenaamde ‘Opkomstmeter’ (www.opkomstmeter.nl).

Gedurende de test kunnen op- of aanmerkingen en correcties worden doorgegeven.

15 maart 2023

De e-mailuitnodigingen worden verzonden en de online stem-omgeving is geopend. Kiesgerechtigde medewerkers kunnen hun online stem(men) uitbrengen. Op het stembiljet wordt de volgorde van de kandidaten steeds wisselend weergegeven om de invloed van een bevoorrechte positie uit te sluiten.

Na sluiting van de stembus / verkiezing wordt de uitslag zichtbaar binnen de live-omgeving (https://onlineorverkiezingen.nl/live). De uitslag wordt later tevens toegezonden in de vorm van een officieel ‘proces verbaal’ (PDF).

1 week ná de verkiezing:

Gedurende 1 week kan er bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag van de verkiezing. Na deze periode kan de nieuwe OR worden geïnstalleerd.

Scroll naar boven