Draaiboek OR-verkiezingen

Stapsgewijs naar een nieuwe Ondernemingsraad

Stap voor stap een nieuwe OR

Het organiseren van OR-verkiezingen hoeft niet moeilijk te zijn, maar de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) stelt wel dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Om OR-en hierin te ondersteunen, hebben wij het proces naar de verkiezingen toe, handzaam verdeeld in totaal 20 stappen.

 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent geen voorschriften over het tijdspad van de verkiezingen en de daarbij behorende termijnen. Vaak wordt het voorbeeldreglement van de SER gebruikt waarin over een doorlooptijd van tenminste 13 weken wordt gesproken. dit is echter een richtlijn, de ondernemingsraad is vrij om een eigen tijdspad en eigen termijnen in haar reglement op te nemen.

Verkiezingscommissie instellen

Stap 1 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Is er al een OR? Dan is de OR zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. De OR kan ook een zogenaamde verkiezingscommissie instellen. In een kiescommissie kunnen ook niet-OR-leden zitting hebben.

 

Is er nog geen ondernemingsraad? Dan dient de werkgever de verkiezingen te organiseren of hiervoor een voorbereidingscommissie in te stellen.

OR-reglement checken / actualiseren

Stap 2 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Toets het OR-reglement aan de actuele wet- en regelgeving (zie website SER en de WOR op wetten.overheid.nl ). Voorziet het reglement in digitale OR-verkiezingen? Zo niet, neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

Stel de verkiezingsdatum vast

Stap 3 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Bepaal aan de hand van de lopende zittingsduur wanneer de verkiezingen kunnen plaatsvinden. Houd hiermee (uiteraard) rekening met vakantieperiodes, feestdagen en mogelijke perioden met extra werkdruk.

Online OR-verkiezingen maken het mogelijk de ‘stembussen’ langere tijd open te houden zonder extra kosten. Zorg ervoor dat dit ook formeel mogelijk is, door het op te nemen in het OR-reglement.

Faciliteiten verkiezingscommissie vaststellen

Stap 4 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Het organiseren van Online verkiezingen vraagt om faciliteiten. Al deze zaken kosten tijd. Denk hierbij aan een verkiezingscampagne, het werven van kandidaten, en de kosten van digitale verkiezingen. De kosten kunnen worden berekend op onze website.

Optioneel: opzetten verkiezingscampagne

Stap 5 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Met een doelgerichte campagne kunt u kandidaten werven en/of kiezers warm laten lopen voor de verkiezingen. Een goede campagne resulteert veelal in een verhoogde opkomst bij de verkiezingen. OnlineORverkiezingen.nl kan u hierin ondersteunen met bijvoorbeeld (maatwerk) postermateriaal.

Aanschrijven vakbonden

Stap 6 (uiterlijk 9 weken voor verkiezing)

Bij iedere verkiezing dienen vakbonden te worden aangeschreven, zij hebben immers het zogenaamde recht van voordracht. Download hier een voorbeeldbrief (Word-bestand).

Kandidaten oproepen

Stap 7 (tot 6 weken voor verkiezing)

Een verkiezing begint met het oproepen van kandidaten voor de ondernemingsraad.  Wie zich kandidaat mag stellen is afhankelijk van het gestelde in de WOR en het OR-reglement.

OnlineORverkiezingen.nl kan ook de werving van kandidaten voor u verzorgen. Verkiesbare medewerkers ontvangen een persoonlijke e-mail met daarin uitleg én een knop naar een online kandidaatstellingsformulier. Bekijk ook eens onze pagina ‘FAQ voor potentiële kandidaten‘.

 

Zelf ervaren hoe dit werkt? Klik op onderstaande knop om een voorbeeld aan te vragen.

Sluiting kandidaatstelling (vrije) lijsten

Stap 8 (6 weken voor verkiezing)

Na sluiting van de kandidaatstellingstermijn, 6 weken voor de geplande verkiezingen, kan de totale kandidatenlijst worden opgesteld. Dit is dus een combinatie van de vakbondslijst en de zogenaamde vrije lijst.

Aanvaarding kandidaatstelling

Stap 9 (6 weken voor verkiezing)

Kandidaten dienen zich formeel kandidaat te stellen. Download hier een voorbeeld van een kandidaatstellingsformulier (Word)

Lijst met kiesgerechtigden personen opstellen

 

Stap 10 (uiterlijk 5 weken voor verkiezing)

Stel de lijst op met medewerkers die mogen kiezen. Wie mag kiezen is geregeld in het OR-reglement, doorgaans zijn dit de medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn op het moment van aanvang verkiezingen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij OnlineORverkiezingen.nl. Indien u akkoord gaat met ons voorstel kunt u de offerte/opdracht bevestigen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Bekend maken definitieve kandidatenlijst

Stap 11 (3 weken voor verkiezing)

De kandidatenlijst bekend maken aan alle medewerkers en directie.

Aankondigen verkiezingen

Stap 12 (3 weken voor verkiezing)

Zodra de definitieve kandidatenlijst bekend is, wordt ook duidelijk in welke kiesgroep(en) verkiezingen noodzakelijk zijn. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan zetels, zijn er geen verkiezingen nodig en kunt u de OR-verkiezing nog kosteloos bij ons annuleren.

Offerte / opdrachtbevestiging OnlineORverkiezingen.nl

Stap 13 (3 weken voor verkiezing)

Zodra bekend is dat OR-verkiezingen nodig zijn, kan offerte worden aangevraagd bij OnlineORverkiezingen.nl.

Basisinformatie aanleveren en ICT informeren

Stap 14 (3 weken voor verkiezing)

Na bevestiging van de opdracht ontvangt u van OnlineORverkiezingen.nl een e-mail met daarin een link welke toegang geeft tot ons beveiligde portal voor het aanleveren van gegevens. U wordt stap voor stap in dit proces meegenomen.

In dit stadium dient ook ICT op de hoogte te worden gebracht van de aankomende digitale verkiezingen.

Alle benodigde informatie voor de verkiezing dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de verkiezing in de portal ingevoerd te zijn.

Bezwaartermijn kandidatuur

Stap 15 (1 week voor verkiezing)

Iedere belanghebbende kan binnen een week na de bekendmaking van de kandidatenlijst, bij de ondernemingsraad bezwaar maken op de lijst. De ondernemingsraad neemt een besluit over het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.

Testverkiezing

Stap 16 (1 week voor verkiezing)

De verkiezing wordt volledig doorlopen als TEST en is identiek aan de definitieve verkiezing. Na de test worden de gegevens van de testpersonen gewist. In deze fase ontvangt u tevens de inloggegevens van onze zogenaamde ‘Opkomstmeter’ (www.opkomstmeter.nl).

Gedurende de test kunnen op- of aanmerkingen en correcties worden doorgegeven.

Verkiezing!

Stap 17 (de dag van verkiezing)

Kiesgerechtigde medewerkers kunnen hun online stem(men) uitbrengen. Op het stembiljet wordt de volgorde van de kandidaten steeds wisselend weergegeven om de invloed van een bevoorrechte positie uit te sluiten.

De verkiezingsuitslag

Stap 18 (bij sluiting stembus)

Na sluiting van de stembus / verkiezing wordt de uitslag zichtbaar op opkomstmeter.nl. De uitslag wordt later tevens toegezonden in de vorm van een officieel ‘proces verbaal’ (PDF).

Bezwaarperiode en installatie

Stap 19 (tot 1 week na de verkiezing)

Gedurende 1 week kan er bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag van de verkiezing. Na deze periode kan de nieuwe OR worden geïnstalleerd.